Algemene Voorwaarden

Welkom bij NutriBlends! We zijn blij dat je hier bent. Voordat u aan uw wellnessreis begint, vragen wij u vriendelijk de algemene voorwaarden van ons bedrijf door te nemen. Deze voorwaarden garanderen een transparante en veilige online-ervaring voor onze gewaardeerde klanten. Vanaf het moment dat u een bestelling plaatst tot aan de levering van onze uitzonderlijke producten, is uw tevredenheid onze topprioriteit. Wij streven naar uitmuntendheid in elk aspect van ons bedrijf en garanderen dat onze gezondheids- en voedingssupplementen uw verwachtingen overtreffen. Laten we samen prioriteit geven aan uw gezondheid.

Vertrouwd

Als vertrouwde experts behandelen wij uw gegevens met professionaliteit en integriteit, waarbij we volledig voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Contact

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over onze gegevensverwerkingspraktijken en hoe wij u kunnen helpen bij het bereiken van uw gezondheids- en voedingsdoelen.

Up-to-date

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en productupdates door u te abonneren op onze nieuwsbrief. Laten we samen op reis gaan naar optimaal welzijn.

Version 1.0 | 01-01-2024

ARTIKEL 1 : ALGEMEEN

1.1 De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van de producten van NutriBlends BV, geregistreerd onder nummer 74843931 en gevestigd aan de Pesetastraat 86, 2988CN Ridderkerk (Nederland).

1.2 Op de beschikbare producten en diensten zijn de volgende voorwaarden van toepassing

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gehele relatie tussen de Koper en de Verkoper (de Verkoper betekent NutriBlends BV en de Koper betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling of aankoop doet, ongeacht de plaats en het middel dat wordt gebruikt om dit te doen), in het bijzonder (maar niet beperkt tot):

– Bezoek en gebruik van de website

– Alle bestellingen, leveringen en aankopen aan de verkoper

– De kennis en het begrip van de openbare verklaringen of massacommunicatie (bijv. reclame) van de verkoper.

De volgende handelingen door de Koper impliceren een onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden:

– Bezoek en gebruik van de website

– Elke bestelling, levering en aankoop bij de verkoper

ARTIKEL 2 : OVEREENKOMST

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten (het contract verwijst naar elk contract gesloten tussen de Verkoper en de Koper, met betrekking tot de producten) en vervangen de algemene aankoopvoorwaarden van de Koper voor alle contracten.

2.2 Alle contracten worden gesloten tussen Koper en Verkoper op persoonlijke basis en mogen (behalve zoals hieronder vermeld) door geen van beide partijen worden overgedragen of weggegeven aan een derde partij zonder de schriftelijke toestemming van de ander. Het staat Verkoper vrij om vorderingen, eisen, rechten of garanties die hij tegen Koper heeft op welke manier dan ook te verkopen of over te dragen aan een derde partij. Specifiek bedoelen we met derden, productieleveranciers, verzekeraar, accountant en, indien nodig, crediteur.

2.3 Versoepelingen of concessies die door de Verkoper kunnen worden verleend, annuleren, wijzigen of doen geen afbreuk aan de toepassing van deze Voorwaarden in hun geheel of gedeeltelijk en hebben geen invloed op de rechten van de Verkoper. De verkoper heeft het recht om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf hun eerste communicatie via om het even welk middel (bv. website), met dien verstande echter dat ze niet van toepassing zijn op een eerdere aankoop, noch op een reeds geplaatste bestelling.

ARTIKEL 3 : BESTELLINGEN

3.1 De Koper krijgt de mogelijkheid om een bestelling te plaatsen voor verschillende producten die zich onderscheiden door hun kenmerken en prijzen. De kenmerken van de producten zijn deze die voorkomen in de specificaties van de verkoper, op de datum van de bestelling van de koper.

3.2 Aangezien de Producten die door de Verkoper worden verkocht aan verandering onderhevig zijn, kan de Verkoper op elk moment om welke reden dan ook de kenmerken of onderdelen ervan wijzigen of een Product uit zijn catalogi en/of handelsrecords verwijderen. Deze wijzigingen kunnen op elk moment plaatsvinden, ook na de bestelling van de Koper, aangezien deze wijzigingen het gevolg zijn van de toepassing van normen, teksten of voorschriften die van toepassing zijn op de Producten. In een dergelijke situatie zal de verkoper de koper op enigerlei wijze informeren.

3.3 Door de bestelling te plaatsen, doet de Koper een vast voorstel om een aankoopcontract af te sluiten voor de producten die via een offerte worden aangeboden. Deze offerte moet worden ondertekend en geretourneerd. Het plaatsen van de bestelling bevestigt dat de koper deze verkoopvoorwaarden aanvaardt als de enige authentieke die zijn relatie met de verkoper regelt.

3.4 Een door de Verkoper ontvangen bestelling wordt pas definitief na bevestiging door middel van een ontvangstbevestiging van de bestelling.

ARTIKEL 4 : PRIJZEN

Onverminderd eventuele andere hieronder genoemde verkoopvoorwaarden, worden de Producten in rekening gebracht tegen het tarief dat geldt op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. De gecommuniceerde prijzen zijn exclusief Nederlandse BTW (9% op supplementen en 21% op diensten) en zijn onderhevig aan alle andere van toepassing zijnde belastingen of heffingen.

ARTIKEL 5 : LEVERING

5.1 Inkooporders worden pas effectief na acceptatie van de order en ontvangst van betaling door de Verkoper. Wijzigingen in bestellingen worden niet geaccepteerd door de verkoper.

5.2 De door de verkoper opgegeven datum of periode voor levering wordt beschouwd als indicatief en niet contractueel bindend voor de verkoper. De partijen erkennen dat, na bevestiging of aanvaarding van een bestelling met vermelding van een bepaalde levertijd, als gevolg van bepaalde omstandigheden die voortvloeien uit wijzigingen in de beschikbaarheid van producten, de Verkoper de leveringsdatum kan uitstellen. Dergelijke vertraging kan niet worden beschouwd als contractbreuk en kan daarom geen aanleiding geven tot schadevergoeding of gehele of gedeeltelijke beëindiging of annulering van het contract.

5.3 Transport en eventuele garantie zijn voor rekening van Koper, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 6 : DOUANERECHTEN

6.1 Elke bestelling die buiten Nederland wordt geplaatst en geleverd, kan onderworpen zijn aan belastingen en douanerechten die worden geheven wanneer het pakket zijn bestemming bereikt.

6.2 Deze douanerechten en eventuele belastingen in verband met de levering van een artikel zijn de verantwoordelijkheid van de klant. NutriBlends B.V. is niet verplicht de toepasselijke douanerechten en belastingen te verifiëren en klanten hierover te informeren. Het is aan de klant om contact op te nemen met de bevoegde autoriteiten van zijn land.

ARTIKEL 7 : HERROEPINGSRECHT

7.1 De koper die geen consument is, heeft geen herroepingsrecht.

7.2 Indien de ontvangen producten gebreken vertonen of niet in overeenstemming zijn met de bestelling, dient de klant NutriBlends B.V. hiervan binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling per e-mail op de hoogte te stellen via info@nutri-blends.com.

7.3 In het geval van een fout in de communicatie van de leveringsgegevens, kan NutriBlends B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden. Als het pakket door de klant wordt geweigerd, zijn de verzendkosten voor rekening van de klant.

ARTIKEL 8 : GARANTIE

8.1. Tenzij door de partijen anders is overeengekomen, garandeert Verkoper dat de Producten bij normaal gebruik voldoen aan de toepasselijke specificaties voor de Producten op het moment dat deze Producten worden besteld. In deze context is de wettelijke conformiteitsgarantie van Producten van toepassing.

8.2 Als een beperking van de aansprakelijkheid van de Verkoper onwerkzaam wordt geacht onder het toepasselijk recht, dan is de aansprakelijkheid van de Verkoper, onder het contract of in verband met het contract, in elk geval beperkt tot het minimumbedrag van de aankoopprijs dat is vermeld op de relevante factuur van de Verkoper. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enige precontractuele, speciale, indirecte, incidentele of gevolgschade.

8.3 Indien de koper de opdracht heeft gekregen de producten aan een derde te leveren, wordt de levering daarvan aan de derde geacht te zijn goedgekeurd door de koper als zijnde volledig in overeenstemming met de overeenkomst. De door een derde gemelde non-conformiteit van de goederen kan aanleiding geven tot aansprakelijkheid van de Koper, met uitsluiting van die van de Verkoper.

ARTIKEL 9 : BETALING

9.1 De Koper dient de betaling voor Producten onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling over te maken op het opgegeven rekeningnummer van de Verkoper. Tenzij de Verkoper binnen 15 dagen na de factuurdatum een schriftelijke kennisgeving van de Koper ontvangt, wordt de factuur geacht door de Koper als juist en volledig verschuldigd te zijn aanvaard.

9.2 Bij acceptatie van de bestelling gaat de Koper akkoord met de betalingsconditie zoals aangegeven door NutriBlends BV, dat wil zeggen 70% aanbetaling bij aanvang van de bestelling en 30% restant bij aflevering.

ARTIKEL 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 Niettegenstaande de levering van de Goederen behoudt de Verkoper het eigendomsrecht op de Producten tot de volledige betaling van de aankoopprijs van de Producten door de Koper en meer in het algemeen tot de betaling van alle bedragen die de Koper aan de Verkoper verschuldigd is.

ARTIKEL 11: MACHT VAN DE NATUUR

11.1 De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of het uitblijven van levering veroorzaakt (direct of indirect) door de schuld van leveranciers (tekort aan verpakkingsmateriaal of postorderbedrijven), de natuur, zelfs als de oorzaak van een dergelijke gebeurtenis bestond op de datum van de bestelling door de koper of is opgetreden nadat de levering door de verkoper om andere redenen is vertraagd.

ARTIKEL 12: INTELLECTUELE EIGENDOM EN PRIVACY

12.2 De verkoper behoudt zich de volledige en exclusieve eigendom voor van de verschillende gegevens die in het kader van deze overeenkomsten worden verstuurd, krachtens de wet van 31 augustus 1998 tot omzetting van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

12.3 Alle handelsmerken, teksten, commentaren, materialen, illustraties en beelden, visueel of audio, op de website van de verkoper zijn beschermd door auteursrecht, handelsmerk, patentrecht en beeldrecht. Ze zijn volledig eigendom van de verkoper of zijn dochterondernemingen of filialen.

12.4 Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, vormt een inbreuk die aanleiding kan geven tot civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de dader. Gehele of gedeeltelijke reproductie van de catalogus van de verkoper is ten strengste verboden.

12.5 De verkoper behoudt zich het recht voor om gegevens over de gebruiker te verzamelen, met inbegrip van orderverwerking, verzending van producten, elektronische post, gewone post of boekingen voor reclame- of andere doeleinden. De gebruiker heeft echter het recht om zijn gegevens in te zien en te corrigeren.

12.6 Producten uit de catalogus van de verkoper zijn het volledige en exclusieve eigendom van de verkoper. Zolang de koper zijn bestellingen plaatst via de verkoper, worden de producten te koop aangeboden.

ARTIKEL 13: VOORBEHOUD MET BETREKKING TOT FOTO’S, KENMERKEN, INFORMATIE EN PRIJS

13.1 De verkoper doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de vermelde informatie en prijzen correct en zonder fouten zijn. Soms treden er echter fouten op. In een dergelijk geval is de verkoper niet verplicht om de overeenkomst te sluiten die voortvloeit uit de fout in de vertegenwoordiging.

13.2 De verkoper behoudt zich het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie op elk gewenst moment te wijzigen of bij te werken. Labelinformatie (fysieke labels en claims), foto’s en andere illustraties die worden gebruikt om artikelen te presenteren, hebben geen contractuele waarde. De verkoper kan door de koper niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of kosten als gevolg van deze fouten of onnauwkeurigheden in de geleverde documentatie.

ARTIKEL 14: BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

14.1 De Verkoper is jegens de Koper niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgschade aan de apparatuur of hardware van de Koper als gevolg van het gebruik van de diensten van de Verkoper.

14.2 De verkoper verbindt zich ertoe alle producten zo getrouw mogelijk te beschrijven door de naam, de beschrijving, de prijs en/of andere gegevens van het product te vermelden. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte gevolgen van materiële of typografische fouten of andere fouten of weglatingen met betrekking tot de aan de koper gepubliceerde informatie. Bij het uitbesteden van het ontwerp van het etiket en de bijbehorende informatieverstrekking over de ingrediënten en dosering van de koper aan de verkoper, is de verkoper verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste voedingswaarde-informatie. Elk label wordt voor het afdrukken gecontroleerd door de koper om er zeker van te zijn dat er geen spelfouten in staan. De verkoper zorgt ervoor dat de inhoud en dosering overeenkomen met wat er op het etiket staat. Afwijking in kleur of afwerking ten opzichte van het digitaal aangeleverde label is voor de koper geen reden om bestelling te weigeren en/of nieuwe aangepaste labels te claimen.

14.3 Als de koper besluit de labels zelf te ontwerpen, is hij volledig verantwoordelijk voor het eindresultaat. De verkoper drukt de labels alleen af en controleert de labels niet op correcte inhoud of kwaliteit. De koper kan de verkoper op geen enkele manier verantwoordelijk stellen voor het eindresultaat. Bovendien is de verkoper vrijgesteld van alle claims of schade die kunnen voortvloeien uit onjuiste claims van het label.

ARTIKEL 15 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

15.1 Op de relatie tussen Koper en Verkoper is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Als een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijft de rest van deze bepaling onverminderd van kracht.

15.3 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarin NutriBlends B.V. is gevestigd. De voertaal is Nederlands.

ARTIKEL 16 – ONLINE GESCHILLENBESLECHTING

16.1 Volgens Verordening (EU) nr. 524/2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen kan de consument naar het online platform gaan om een geschil te beslechten dat voortvloeit uit een gekocht product: https://ec.europa.eu/consumers/ODR/main/index.cfm?event=main.home.

De Leveringsvoorwaarden zijn ook van toepassing op deze Algemene Voorwaarden. In deze leveringsvoorwaarden vindt u specifieke zaken met betrekking tot de levering.